Test de Competències Clau

Competències CLAU ...


JORDI BALLVÉ MARIÑOSA:  test de competències .clau
*Acreditades mitjançant informe oficial del test : 

Segons els resultats del test, has mostrat un desenvolupament destacat en les següents competències:

Comunicació:  Comunicació suposa l'habilitat de transmetre, de fer conèixer alguna cosa a algú d'una manera clara i entenedora. Abasta des d'una transmissió d'informació fins a entrar en relació d'idees, d'interessos, etc. La comunicació pot ser oral i/o escrita i s'adreça a diferents públics.

Preocupació per l'ordre i la qualitat:  Preocupació per l'ordre i la qualitat es reflecteix en la preocupació contínua per reduir la incertesa del medi que ens envolta. S'expressa en formes com el seguiment i la revisió del treball i la informació, i en la insistència en la claredat dels rols i funcions assignades.

Planificació i organització:  Planificació i organització és la capacitat per prioritzar i establir línies d'actuació, optimitzant recursos que garanteixin l'acompliment dels resultats esperats mitjançant una gestió eficaç del propi treball i del dels seus col·laboradors/es.


Mapa competencial comparat: Punts forts i punts febles

Punts forts: Iniciativa, Orientació a l'assoliment,  Planificació i organització,  Preocupació per l'ordre i la qualitat,  Treball en equip i cooperación,  Autocontrol,  Comunicació,  Empatia,  Networking,  Orientació al client,  Creativitat,  Orientació estratégica,  Pensament analític  i  Pensament conceptual.

Punts febles: • El Test no ha detectat cap competència amb un desenvolupament inferior a la mitjana de la població.

Iniciativa  PUNTS FORTS

● Reconeixes les oportunitats i actua en conseqüència.
● Ets resolutiu/iva.
● Portes la iniciativa en situacions difícils.
● Reacciones davant les oportunitats i no les deixa passar.
● Involucres altres persones per resoldre els problemes.

Orientació a l'assoliment   PUNTS FORTS

● Si la tasca ho requereix, assumeixes riscos.
● No perds de vista els objectius a assolir al teu àmbit de responsabilitat.
● T'esforces per assolir els objectius, superant el que s'espera de tu.
● Ets eficient, optimitzes el temps en la realització de les seves tasques.
● Et mostres perseverant i tenaç amb les teves tasques.
● Utilitzes els teus propis sistemes per mesurar i fer seguiment dels teus resultats.
● Et mostres ambiciós/osa i exigent amb tu mateix/a.
● Prioritzes adequadament les tasques.

Planificació i organització   PUNTS FORTS

● Prioritzes de forma adequada les diferents tasques a realitzar en funció de la seva importància i urgència.
● Realitzes planificacions a llarg termini.
● Programes i coordines les tasques a realitzar, assignant tasques.
● Defineixes plans d'acció basant-te en prioritats.
● Portes un seguiment del grau d'acompliment de la programació de les teves activitats.
● Realitzes una planificació de les activitats.

Preocupació per l'ordre i la qualitat  PUNTS FORTS

● Ets detallista i treballes amb rigorositat perquè el resultat sigui de qualitat i fiable.
● Mostres preocupació per no cometre errors.
● Ets detallista i minuciós/a en tot allò que fas.
● Ets rigorós/osa en la teva feina.
● Et mostres disposat/ada a vetllar per la qualitat de la feina de les altres persones per assegurar-te que es segueixen els procediments establerts.

Direcció de persones   PUNTS FORTS

● Exigeixes un elevat nivell de rendiment.
● Realitzes un seguiment estricte del rendiment.

Lideratge   PUNTS FORTS

● Et preocupes per la motivació de l'equip de treball.
● Generes un elevat compromís dels altres.
● Et posiciones explícitament com a líder.

Treball en equip i cooperació   PUNTS FORTS

● Ets capaç de coordinar-te amb altres persones.
● Comparteixes informació de manera activa amb els altres membres del grup.
● Valores les opinions dels altres.
● Fomentes l'esperit d'equip.
● El teu rendiment s'incrementa quan treballa en grup.
● Evita els conflictes que es puguin produir dins de l'equip.

Autoconfiança   PUNTS FORTS

● Et mostres segur/a davant les persones desconegudes.
● Acceptes i persegueix nous desafiaments amb confiança.

Autocontrol   PUNTS FORTS

● Tractes d'evitar que les emocions interfereixin a la teva feina.
● Ignores o evites les provocacions.
● Controles la teva actuació davant sentiments negatius.
● Reconeixes les teves emocions personals i evites la seva interferència.
● Saps mantenir un llenguatge i to de veu adequat tot i les queixes o provocacions dels altres.
● Intentes contenir les teves emocions i mantenir la calma.
● Utilitzes hàbits específics per controlar les emocions.
● Respons adequadament a l'estrès.

Compromís amb l'organització   PUNTS FORTS

● Realitzes les coses tal com s'espera de tu.
● Promous la filosofia de l'Organització.

Flexibilitat i gestió del canvi   PUNTS FORTS

● No ets reticent a canviar d'estratègia si sorgeixen imprevistos.
● Saps cedir en els teus plantejaments quan la situació ho requereix.
● Adaptes el teu comportament a les diferents persones i interlocutors.

Comunicació   PUNTS FORTS

● Adaptes el teu discurs per atraure l'interès de les altres persones.
● Prepares curosament les dades de la teva comunicació o presentació.
● T'anticipes i et prepares per les reaccions dels interlocutors quan parles en públic.
● T'assegures que el teu missatge es captat sense distorsions utilitzant mecanismes de seguiment.
● Sap fer-te entendre i captar l'atenció dels interlocutors.

Empatia   PUNTS FORTS

● Ets capaç d'escoltar sense jutjar.
● Identifiques els estats d'ànim negatius i les raons de la seva aparició.
● Tens en consideració com se senten els altres.
● Entens els problemes de fons dels altres que no són tan evidents.
● Identifiques les intencions dels altres.
● Realitzes accions per comprendre i respectar els altres.

Negociació   PUNTS FORTS

● No imposes únicament el teu criteri, sinó que negocies des d'interessos i no des de posicions.
● Perceps els interessos del seu interlocutor.

Networking   PUNTS FORTS

● Et mostres obert/a i accessible.
● Cultives la teva xarxa de contactes.
● T'és fàcil establir converses amb els altres.
● Aprofites qualsevol oportunitat per establir contactes.
● Estableixes contactes informals amb els altres.

Orientació al client   PUNTS FORTS

● Tens vocació per atendre a clients.
● Adoptes un enfocament actiu de cara al client.
● Resols satisfactòriament els conflictes amb els clients.
● Dones servei al client de manera cordial.
● Ets capaç de realitzar un seguiment del client.

Aprenentatge i utilització de coneixements   PUNTS FORTS

● Et mostres proactiu/iva en la recerca de coneixements.

Creativitat   PUNTS FORTS

● Et qüestiones la metodologia convencional de la feina.
● Generes solucions diverses davant dels problemes.
● Ets innovador/a i creatu/iva quan aportes noves solucions.
● Trobes noves maneres de solucionar els problemes i planteja alternatives.
● Estàs preparat/ada per provar noves i diferents solucions.
● Acceptes les idees innovadores com a potencialment efectives.

Orientació estratègica   PUNTS FORTS

● Desenvolupes objectius, estratègies i metes a curt termini.
● Consideres com es poden veure afectades les polítiques, processos i mètodes pels canvis futurs i les tendències externes.
● Consideres com pot afectar el teu comportament a altres persones de l'Organització.
● Anticipes l'impacte d'esdeveniments externs sobre l'economia.
● Ets capaç de comprendre els objectius organitzatius.
● Ets capaç de desenvolupar estratègies pròpies per aconseguir objectius.
● Ets capaç d'establir estratègies a llarg termini.

Pensament analític   PUNTS FORTS

● Identifiques els pros i contres de les decisions.
● Utilitzes tècniques d'anàlisi per identificar les causes dels fenòmens.
● Ets capaç de resoldre els problemes a partir d'informació parcial.
● Et centres en els aspectes clau.
● Ets capaç d'establir vincles causals complexos.
● Descompons els problemes en petites parts i identifiques les seves implicacions pas a pas.
● Et centres en els fets objectius.
● Identifiques vincles causals complexos.

Pensament conceptual    PUNTS FORTS

● Integres idees, dades clau i observacions sobre problemes complexos.
● Ets capaç d'extreure la informació rellevant.
● Identifiques les idees principals.
● Formes conceptes operatius a partir de relacions poc evidents.
● Ets capaç d'extreure conclusions.